▶ มหาวิทยาลัยบูรพารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ EdPEx

 

มหาวิทยาลัยบูรพารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ตามเกณฑ์ EdPEx

                        👉 เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยบูรพารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ EdPEx โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย
                               1) ศาสตราจารย์ นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ (ประธานกรรมการ)
                               2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล รอดเพ็ชร (กรรมการ)
                               3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธรา ธรรมโรจน์ (กรรมการ)
                               4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ (กรรมการ)
                              ทั้งนี้มีอาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มาเป็นเลขานุการ ซึ่งทุกท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมให้การต้อนรับ และร่วมสนทนาในกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม