▶ งานพัฒนาฯ อบรม BUU EdPEx Assessor Training

 

งานพัฒนาฯ อบรม BUU EdPEx Assessor Training
                       👉 บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor Training)” รอบที่ 2 Assessor Workshop
                       👉 กิจกรรมในวันแรก (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ จัดขึ้น ณ ที่ตั้ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-9) โดยผู้เข้าอบรมมีการตรวจ ATK ก่อนการเข้าอบรม เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรม บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของผู้เข้าอบรม เข้มข้น และมีการร่วมกันทำ Workshop: Consensus Review อย่างตั้งใจ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมวิทยากร และพี่เลี้ยง
◀ ภาพกิจกรรม 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ▶
◀ ภาพกิจกรรม 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ▶
◀ ภาพกิจกรรม 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ▶