▶ งานพัฒนาฯ อบรม Journey toward Excellence University: KM Tools and Practices

 

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
อบรม Journey toward Excellence University: KM Tools and Practices

                      👉 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่อง “Journey toward Excellence University: KM Tools and Practices” ที่กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา และ BUU EdPEx Assessor มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ให้เหมาะสมกับหัวข้อที่จะดำเนินการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติจริงกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ (วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ EasyInnovation) เป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 52 คน
<< ภาพกิจกรรม >>