▶ งานพัฒนาฯ อบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของ ม.บูรพา (รอบที่ 1 Pre-Work Preparation)”

 

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
<< ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา >>
(BUU EdPEx Assessor Training)

รอบที่ 1
Pre-Work Preparation
                        👉 กิจกรรมในวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565) กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในระดับส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมความเข้าใจในการพัฒนา และปรับปรุงองค์กรตามกรอบการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติจริงกับทีมวิทยากร และพี่เลี้ยง โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน เข้าร่วมอบรม จำนวน 36 คน
<< ภาพกิจกรรม >>