▶ ม.บูรพา จัดประชุม “คณะกรรมการหน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสาประจำมหาวิทยาลัยบูรพา” ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ม.บูรพา จัดประชุม “คณะกรรมการหน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสาประจำมหาวิทยาลัยบูรพา”
ประจำปีงบประมาณ 2565

                         👉 ในวันนี้ (10 มกราคม พ.ศ. 2565) กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดประชุม “คณะกรรมการหน่วยขับเคลื่อนโครงการยุวชนอาสาประจำมหาวิทยาลัยบูรพา” เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)  ประธานคณะกรรมการ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) กรรมการ
3. ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก) กรรมการ
4. ดร.สลิล ชั้นโรจน์ (คณะวิทยาศาสตร์) กรรมการ
5. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม (คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์) กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม (คณะสาธารณสุขศาสตร์) กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล (คณะเทคโนโลยีทางทะเล)  กรรมการ
8. ดร.จิตรลดา ปิ่นทอง (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว) กรรมการ
9. นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา) กรรมการและเลขานุการ
10. นายบุรินทร์ เหล่าศรี (นักวิชาการศึกษา) ผู้ช่วยเลขานุการ