▶ งานพัฒนาคุณภาพจัดโครงการ AUN-QA Version 4 Overview: สำหรับอาจารย์-บุคลากรที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ม.บูรพา

 

– งานพัฒนาคุณภาพจัดโครงการ AUN-QA Version 4 Overview –
สำหรับอาจารย์-บุคลากรที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ม.บูรพา

                       👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564  รองศาสตจราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม AUN-QA Version 4 Overview ที่กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกณฑ์ AUN-QA Version 4 ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2564 ให้กับอาจารย์และบุคลากรประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ดร.วัลลภ ใจดี เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร อาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 187 คน
ภาพกิจกรรม