หน่วยงานในสังกัด สนอ.
   กองกลาง
   กองบริหารและพัฒนาฯ
   กองกิจการนิสิต
   กองคลังและทรัพย์สิน
   กองบริการการศึกษา
   กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
   กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
   กองแผนงาน
   กองอาคารสถานที่
   ศูนย์จีนศึกษา
   ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   กองกฎหมาย
   กองกีฬาและนันทนาการ
   กองทะเบียนและประมวลผลฯ

 

 

กองบริการการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร.
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-102712 โทรสาร 038-745794
webmaster : นายบุรินทร์ เหล่าศรี e-mail : burinl@buu.ac.th