หน่วยงานในสังกัด สนอ.
   กองกลาง
   กองบริหารและพัฒนาฯ
   กองกิจการนิสิต
   กองคลังและทรัพย์สิน
   กองบริการการศึกษา
   กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
   กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
   กองแผนงาน
   กองอาคารสถานที่
   ศูนย์จีนศึกษา
   ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   กองกฎหมาย
   กองกีฬาและนันทนาการ
   กองทะเบียนและประมวลผลฯ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ คลิกที่นี่


QR code คู่มือการศึกษา นิสิตปริญญาตรี 2561
กองบริการการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร.
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-102712 โทรสาร 038-745794
webmaster : นายบุรินทร์ เหล่าศรี e-mail : burinl@buu.ac.th