กองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
   พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามหนังสือ
   ทบวงมหาวิทยาลัยที่ ๒๒๐๒/๘๘๑๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔
   ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
   บูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
   ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
   การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์
   ข้อมูลของมหาวิทยาลัย

  หน่วยงานในสังกัด สนอ.
   กองกลาง
   กองบริหารและพัฒนาฯ
   กองกิจการนิสิต
   กองคลังและทรัพย์สิน
   กองบริการการศึกษา
   กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
   กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
   กองแผนงาน
   กองอาคารสถานที่
   ศูนย์จีนศึกษา
   ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   กองกฎหมาย
   กองกีฬาและนันทนาการ
   กองทะเบียนและประมวลผลฯ

 


กองบริการการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร.
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-102712 โทรสาร 038-745794
webmaster : นายบุรินทร์ เหล่าศรี e-mail : burinl@buu.ac.th