กองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษาได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
   พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามหนังสือ
   ทบวงมหาวิทยาลัยที่ ๒๒๐๒/๘๘๑๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔
   ปัจจุบันเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
   บูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
   ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
   การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์
   ข้อมูลของมหาวิทยาลัย  หน่วยงานในสังกัด สนอ.
   กองกลาง
   กองบริหารและพัฒนาฯ
   กองกิจการนิสิต
   กองคลังและทรัพย์สิน
   กองบริการการศึกษา
   กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี
   กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว
   กองแผนงาน
   กองอาคารสถานที่
   ศูนย์จีนศึกษา
   ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   กองกฎหมาย
   กองกีฬาและนันทนาการ
   กองทะเบียนและประมวลผลฯ

 

  - ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทุกสาขาวิชา ตำแหน่งนักเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. รายละเอียดคลิกที่นี่
2. ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครและวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
4. ผลการสอบคัดเลือก
  กองบริการการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร.
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-102712 โทรสาร 038-745794
webmaster : นายบุรินทร์ เหล่าศรี e-mail : burinl@buu.ac.th