– ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา –

ที่มา: ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

 

– พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา –