บันทึกการบรรยาย-อบรมโครงการ Share & Talk
◀ โครงการเสวนาออนไลน์ Share & Talk ▶
– ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา –
ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)
ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)


◀ โครงการเสวนาออนไลน์ BUU Share & Talk ▶
– การพัฒนา Soft Skill สำหรับนิสิต: มุมมองจากผู้ประกอบการ –
คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ทรู จำกัด (มหาชน)

◀ โครงการเสวนาออนไลน์ BUU Share & Talk ▶
– แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox) –
รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

◀ โครงการเสวนาออนไลน์ BUU Share & Talk ▶
– การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร – 

ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร ประเทศไทย

◀ โครงการเสวนาออนไลน์ BUU GE Talk หัวข้อ “ก้าว..ที่กล้า” ▶
นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์
วิทยากร 

ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🎥 กิจกรรมเสวนาออนไลน์ BUU GE Talk หัวข้อ “ก้าว..ที่กล้า” (Update Sep 9, 2021) 

 

◀ เสวนาออนไลน์ Share & Talk ▶
” BUU GE 64 ”
ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ)

ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
(ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(ประธานอนุกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต)

ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🎥 กิจกรรมเสวนาออนไลน์ Share & Talk: BUU GE 64 (Update Mar 25, 2021) 

 

เสวนาออนไลน์ ▶
“ การจัดการอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
🎥 การจัดการอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Update Feb 18, 2021)