▶ ม.บูรพา-สป.อว. ร่วมลงนามข้อตกลงการสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)

 

ม.บูรพา-สป.อว.
ร่วมลงนามข้อตกลงการสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรฯ
ตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)

                         👉 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในโลกอนาคต ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
                         👉 ทั้งนี้มีหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
                        ✍ หลักสูตร Upskill ทักษะการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
                        ✍ หลักสูตรการพัฒนาระบบควบคุมภายในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และการปลูกเมล่อนด้วยระบบอัตโนมัติ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
                        ✍ หลักสูตรการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างมืออาชีพด้วยลีน (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
◀ ภาพกิจกรรม ▶