⫸ การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3/2563

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3/2563
                        👉 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 209 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหารือถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ในประเด็น ดังนี้
                               1. การผลักดันหลักสูตรในการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล (Coaching Project for AUN-QA Accreditation)
                               2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2
                               3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ BUU AUN-QA Assessor training ประจำปี การศึกษา 2563
                               4. โครงการ AUN-QA Refresh and Clinic
ภาพกิจกรรม