📣 ฝ่ายวิชาการ..ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ PRE BUU แก่ประธาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

 

ฝ่ายวิชาการ..ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ PRE BUU แก่ประธาน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

                        📅 วันนี้ (1 มิถุนายน พ.ศ. 2565) ฝ่ายวิชาการได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ PRE BUU ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี รศ.ดร.สมถวิล จริตควร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา) และคุณณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา) ทั้งนี้มีประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 71 คน
                        👉👉 ทั้งนี้ โครงการ PRE BUU เป็นโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) หมายถึง การนำรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ ไปเปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในเวลาอันใกล้ ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่คาดว่าจะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีการศึกษา 2566 เป็นต้น
                       ✍✍ โครงการ PRE BUU ดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ สภม.0011/2564 เรื่องนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565 ถึง พ.ศ. 2569 ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในการดำเนินการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบการเรียนล่วงหน้า โดยเป็นการจัดการศึกษาเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนในอนาคต นั้น ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดโครงการ PRE BUU สำหรับบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดของมหาวิทยาลัยก่อนจะเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนครบตามเกณฑ์แล้ว ก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตของวิชาที่เรียนนั้นไว้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อทำการเทียบโอน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่เรียนล่วงหน้าไปแล้วนั้นอีก ผู้เรียนจึงมีโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเร็วขึ้น
– รายละเอียดโครงการ PRE BUU –
– VDO บันทึกการประชุมชี้แจงโครงการ PRE BUU (1 มิถุนายน พ.ศ. 2565) –
– ภาพการประชุมชี้แจงโครงการ PRE BUU (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565) –