PRE BUU ประจำปีการศึกษา 2567

◈ รายละเอียดโครงการ ◈
▶▶ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

👨‍🎓👩‍🎓 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ารวมทั้งบุคคลทั่วไปที่คาดว่า จะเข้ามาศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
▶▶ ค่าใช้จ่าย

📌📌 การเข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หรือเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี)
 ▶▶ สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

👉👉 มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาพิเศษใน TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำหรับผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะ ผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio) และนำ  มายื่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพารอบ Portfolio โดย ผู้เรียนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาต้องเรียนรายวิชาจาก BUU MOOC  หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งระบบปกติหรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) อย่างน้อย 1 รายวิชา และเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี) รวมทั้งเกณฑ์อื่นตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย
📌📌 ทั้งนี้ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อบังคับใด ๆ ทั้งสิ้นว่า ผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าจะต้องศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้านี้ได้
** ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ **
โดยดำเนินการตามปฏิทินการเข้าร่วมโครงการ PRE BUU ประจำปีการศึกษา 2567

 

◉ ปฏิทินการเข้าร่วมโครงการ PRE BUU ประจำปีการศึกษา 2567 ◉
รายการกิจกรรม วัน/เดือน/ปี
1. ศึกษารายละเอีบดโครงการ PRE BUU ประจำปีการศึกษา 2567
<< รายละเอียดโครงการ >> 
2. ตรวจสอบรายชื่อหลักสูตรที่รับผู้เข้าร่วมโครงการ PRE BUU
เข้าศึกษาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 << รายละเอียด >> Last Updated 6 ก.ย.2566
3. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา อย่างน้อย 1 รายวิชา
จากช่องทางต่อไปนี้
(1) รายวิชา “BUU MOOC” เรียนได้ตลอดเวลาได้ที่เว็บไซต์ BUU MOOC 
(2) รายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาระบบปกติ ตามกำหนดการลงทะเบียนเรียน
ในระบบ
https://reg.buu.ac.th/ 
** กรณีลงเรียนรายวิชาในระบบปกติ ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน
สำหรับบุคคลภายนอกตามแบบฟอร์มขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก (RE22)
ดาวน์โหลด RE22

(3) รายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ตามประกาศของส่วนงาน
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2566
** ในกรณีเรียนรายวิชาหลังกำหนดยื่นสมัคร TCAS รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถนำไปยื่นสมัครในปีการศึกษาถัดไปได้
11
1
1
1
1
4. เข้าค่ายวิชาการของหลักสูตรที่ต้องการสมัคร
      ** เฉพาะหลักสูตรที่กำหนดให้ “การเข้าค่ายวิชาการ” เป็นเงื่อนไขการรับเข้าเพิ่มเติม
           << ตรวจสอบรายละเอียด >>  Last Updated 6 ก.ย.2566
เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
1
1
5. นำผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการเข้าค่ายวิชาการ (ถ้ามี)
มาใช้สมัคร TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตามกำหนดการและเงื่อนไข
ใน
 ระบบรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
     ** ผู้ไม่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเก็บผลการเรียน
ไว้ใช้ประกอบการสมัครในปีการศึกษาถัดไปได้
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
1
1
1
1

 

◉ ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2567 ◉


◉ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ PRE BUU ประจำปีการศึกษา 2567 ของส่วนงาน  ◉
คณะบริหารธุรกิจ (ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566) 
◉ วิธีการเรียน ◉
◉ รายละเอียดค่ายวิชาการ ◉
** เฉพาะหลักสูตรที่กำหนดให้ “การเข้าค่ายวิชาการ” เป็นเงื่อนไขการรับเข้าเพิ่มเติม **
คณะวิทยาการสารสนเทศ  << ตรวจสอบรายละเอียด >>    (Update 9 ต.ค.66)
คณะวิศวกรรมศาสตร์  << ตรวจสอบรายละเอียด >>    (Update 10 ต.ค.66)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  << ตรวจสอบรายละเอียด >>    (Update 17 ต.ค.66)

 

******************************************************************************


======================================================================================================================
◈ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ◈
กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
📞 038-102570
📫 service@go.buu.ac.th
Facebook Fanpage กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา