ผู้บริหารกองบริการการศึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2904
e-mail: somtawin@buu.ac.th

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-4115
e-mail: niramolp@go.buu.ac.th

 

นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2711
e-mail: natthakan@go.buu.ac.th

 

ส่วนงานกองบริการการศึกษา

 

📖 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
นักวิชาการศึกษา
👨‍⚖️ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: pitchayaphong@buu.ac.th

นางสาวณัฐสุดา ถาวร
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: nutsuda.th@buu.ac.th
นางสาวอารยา ธนารักษ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: arayat@buu.ac.th
นางปัทมา วรรัตน์
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2641
e-mail: pattamaw@buu.ac.th

📚 งานพัฒนาคุณภาพ


นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
👩‍⚖️ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2640
e-mail: sribua@buu.ac.th
นางสาวสุธารินทร์ ฐิติสุนทรลักษณ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2640
e-mail: sutharin@buu.ac.th
นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2716
e-mail: napapan@buu.ac.th

นางอโณทัย เฟื่องลักษณะกุล
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2716
e-mail: anothais@go.buu.ac.th


👨‍🏫👩‍🏫 งานกำหนดตำแหน่งและพัฒนาอาจารย์

 

นายวัชระ วงศ์เกิดสุข
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2617
e-mail: wacharaw@buu.ac.th

 

นายไพศาล ริมชลา
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2617
e-mail: paisan@buu.ac.th

 

นายบุรินทร์ เหล่าศรี
นักวิชาการศึกษา
ผู้ดูแลงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2710
e-mail: burinl@buu.ac.th


📠 งานธุรการ

นางนิตยา โคตรศรีเมือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 👩‍⚖️ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฯ
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2717
e-mail: nittayak@buu.ac.th
นางนุจรี วิจิตรบรรจง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2709
e-mail: nucharee@buu.ac.th
 

นางภัทรา อภิทักขกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2712
e-mail: patra@buu.ac.th

 

นางบุษบงกช อินทร์อ่ำ
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2712
e-mail: bussabongkoch@buu.ac.th

 

นายวิทยา ถนอมแนบ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2714
e-mail: withayat@buu.ac.th


👨‍🎓👩‍🎓 โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทั่วไป

นายเกริกเกียรติ แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2570
e-mail: kerkkiati@go.buu.ac.th
นายจักรกฤษณ์ เรืองเวช
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ: 0-3810-2670
e-mail: jakgrit@go.buu.ac.th