⫸ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมเพื่อพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยบูรพา (29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)

📣มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมเพื่อพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยบูรพา” ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. 📣
…………………………………………………………………………..

➡️กองบริการการศึกษา ได้กำหนดจัดจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยบูรพา
🔷ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยใช้การอบรมแบบออนไลน์

⏩การจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน และสามารถออกแบบการเรียนการสอน พัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ ตามแนวทางการจัดทำรายวิชา สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ได้ อีกทั้งการพัฒนารายวิชาตามรูปแบบ MOOC สนับสนุนต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้นิสิตสามารถเรียนหลักสูตรในระบบออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19)

…………………………………………………………………………..
👉กองบริการการศึกษาจึงขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หรือผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/B4TeUw989TAKWrtg6 (หรือ Scan QR CODE ที่ปรากฏนี้)