⫸ ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ขอให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ที่ : https://assess.buu.ac.th/new/

พบปัญหาการประเมิน ติดต่องานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร : 038-102640