รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2560
📢 ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ครั้งพิเศษ 1/2560 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ครั้งพิเศษ 3/2560 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ครั้งพิเศษ 2/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
📢 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
📢 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560