– บันทึกการเสวนาโครงการ Teaching & Learning Expo –
◀ โครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 3 ▶
หัวข้อ “แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่: มุมมองจากผู้ประกอบการ”

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564
🎥 บันทึกการเสวนาโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 3 หัวข้อ “แนวทางของการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่: มุมมองจากผู้ประกอบการ” 

 

◀ โครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2 ▶
หัวข้อ “CWIE Sharing”

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
🎥 บันทึกการเสวนาโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 2 หัวข้อ “CWIE Sharing” 

 

◀ โครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 1 ▶
หัวข้อ “แนวทางการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน Class to Work (C2W)”
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
🎥 บันทึกการเสวนาโครงการเสวนา Teaching & Learning Expo ครั้งที่ 1 หัวข้อ “แนวทางการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน Class to Work (C2W)”