คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
 • อำนาจหน้าที่
  • จัดทำมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและให้เป็นไป ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ
  • จัดทำระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และครอบคลุมทั้งระดับสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ
  • ส่งเสริมพัฒนา ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร
  • กำหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร
  • ติดตาม และกำกับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร
  • จัดทำรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับสถาบัน ส่วนงาน และหลักสูตร เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  • กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด อันจำเป็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการ คณะทำงานหรือบุคคลดังกล่าวทำการแทนแล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
องค์ประกอบ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย)
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประวัติ
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
อธิการบดี
ประวัติ
กรรมการ
รองศาสตาจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ประวัติ
ดร.สราวุธ ศิริวงศ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล
ประวัติ
รองศาสตาจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง
คณบดีคณะโลจิสติกส์
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประวัติ
ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ประวัติ
ดร.ศุภฤทัย อิฐงาม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ประวัติ
กรรมการและเลขานุการ
รองศาสตาจารย์ ดร.ยศนันท์ วีระพล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ

ประวัติ
นางสิริวรรณ แสงอุไร
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

ประวัติ
นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ประวัติ
สถิติการร่วมประชุมของคณะกรรมการ