▶ งานพัฒนาฯ จัดอบรม “การสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1”

 

งานพัฒนาฯ จัดอบรม
– การสนับสนุนและผลักดันหลักสูตร ในการรับรองหลักสูตร –
ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล ปีการศึกษา 2564
ครั้งที่ 1

                          ในวันนี้ (22 เมษายน พ.ศ. 2565) งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนและผลักดันหลักสูตร ในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1” ณ ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เป็นพี่เลี้ยง Coaching การเขียน SAR ระดับหลักสูตรในเกณฑ์ AUN-QA 1-2 ให้กับหลักสูตรที่เตรียมการขอรับการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
                         ภาพบรรยากาศการ Coaching เกณฑ์และแนะนำการเขียน SAR ระดับหลักสูตร ในเกณฑ์ AUN-QA 5-8 ให้กับหลักสูตรที่เตรียมการขอรับการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยทีมอนุเทคนิคฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ภาพกิจกรรม