👍 “การคิดเชิงระบบ” รายวิชาแรกจาก BUU MOOC สู่ THAI MOOC

 

“การคิดเชิงระบบ” รายวิชาแรกจาก BUU MOOC สู่ THAI MOOC
                          จากการมุ่งมั่นที่จะพัฒนารายวิชา MOOC ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นรายวิชาหลักในการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และเผยแพร่ในเว็บไซต์ THAI MOOC ทั่วประเทศที่ผ่านมานั้น ล่าสุดทีมผู้จัดทำรายวิชา MOOC จากคณะศึกษาศาสตร์ โดย ดร.ภูเบศ เลื่อมใส, ดร.สุขมิตร กอมณี และ ดร.ดำรัส อ่อนเฉวียง คณาจารย์จากภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทำรายวิชา “การคิดเชิงระบบ (System Thinking)” จนสำเร็จตามเกณฑ์ของ THAI MOOC และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ THAI MOOC เรียบร้อยแล้ว สำหรับรายวิชา การคิดเชิงระบบ (System Thinking) ประกอบไปด้วยจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)
วัตถุประสงค์สำคัญในรายวิชา คือ
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ ความสำคัญ และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีระบบได้
3. ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบได้
4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจัยสาเหตุของปัญหา ค้นหารูปแบบ และความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุ กับผลของปัญหาได้
5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆได้
📌 ผู้เรียนที่สนใจเข้าเรียน หรือศึกษาข้อมูลในรายวิชานี้ สามารถติดตามได้ที่
https://sandbox2.thaimooc.org/courses/course-v1:BUU-MOOC+buu001+2019_T1/about
***สำหรับผู้เรียนที่สนใจเข้าเรียน หรือศึกษาข้อมูลในรายวิชาต่าง ๆ ของ THAI MOOC สามารถติดตามได้ที่ https://sandbox2.thaimooc.org/