▶ กองบริการฯ จัดอบรม “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบฯ 2565 รุ่นที่ 2

 

กองบริการฯ จัดอบรม
“การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC
ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

           👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Video Production) และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ Program 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต
          👉 โดยการจัดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.ภูเบศ เลื่อมใส
2. ดร.สุขมิตร กอมณี
3. อาจารย์มโน วนเวฬุสิต
4. อาจารย์มารุต จิรชุติพร
5. คุณปวเรศ นวลแก้ว
6. คุณกุญช์พิสิฏฐ์ นาคสุวรรณ
           และยังได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรพิเศษในการนำเสนอ และถ่ายวีดิทัศน์นำเสนอรายวิชา อีกด้วย
ภาพกิจกรรม