– ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา –

ที่มา: ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

 

– คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา –

ที่มา: ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0780/2565 เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

– พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยบูรพา –

– โครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน –