📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

รายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

 

◆คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
◆ คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพ (27 เมษายน พ.ศ. 2565)
◈ รองศาสตราจารย์ ◈
คณะ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา อนุสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง ภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร สถิติศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ
◈ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ◈
คณะ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา อนุสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ ดร.กุลนารี วงค์ราช ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ ดร.พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย ชีวเคมี
วิศวกรรมศาสตร์ ดร.จรัญ ศรีชัย วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน วิศวกรรมโยธา
วิทยาการสารสนเทศ อาจารย์จรรยา อ้นปันส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการเกษตร ดร.เอกรัฐ คำเจริญ เทคโนโลยีชีวภาพ
แพทยศาสตร์ นพ.นริศ เจียรบรรจงกิจ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
เภสัชศาสตร์ ภญ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์ เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
เภสัชศาสตร์ ภญ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ เภสัชกรรมคลินิก
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อ.พรรณภัทร อินทฤทธิ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์
สหเวชศาสตร์ ดร.กุลธิดา กล้ารอด กายภาพบำบัด
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ขจิตา ศรีพุ่ม ภาษาไทย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
ดร.ณัฐา ค้ำชู
1
วรรณคดีไทย
1
วรรณคดีสมัยเก่า (วรรณคดีท้องถิ่น)
ศึกษาศาสตร์ ดร.เมธี ธรรมวัฒนา ศึกษาศาสตร์ การอาชีวศึกษา
ศึกษาศาสตร์ ดร.เด่นชัย ปราบจันดี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
ศึกษาศาสตร์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล จิตวิทยา จิตวิทยาการปรึกษา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อ.ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ กฎหมายเอกชน