📣 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการฯ ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 

● ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ ●
ประเภทคณาจารย์ประจำ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)