◆ บันทึกการบรรยาย ◆

การบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

◉ 67th Anniversary 67 Public Lectures ◉

** คลิกที่ภาพเพื่อรับชมบันทึกการบรรยายสาธารณะฯ ในเรื่องที่ท่านสนใจ **
◈ ศาสตราจารย์ ◈
ศิลปะซิโน่ไทย (Sino Thai Art) ศิลปะข้ามวัฒนธรรมจีน-ไทย
ในงานเซรามิกจากอดีตถึงปัจจุบัน
– ศ.ภรดี พันธุภากร –
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
การบริหาร Acedemic Man Power ในช่วงพลวัต
กับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษหน้า
– ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ –
(คณะโลจิสติกส์)
◈ SDGs ◈
เรียนภาษาอย่างไรให้ได้ดี
(สถาบันภาษา)
1
1
การจัดการเรียนรู้ในยุคพลิกผัน
เพื่อพลิกโฉมผู้เรียน

(คณะศึกษาศาสตร์)
1
นโยบายการศึกษากับการพัฒนาภาคตะวันออก: มุมมองจากบริบทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(คณะศึกษาศาสตร์)
วิศวรรมซอฟต์แวร์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนานวัตรกรและผู้ประกอบการ ในยุคดิจิทัล
(คณะวิทยาการสารสนเทศ)
◈ Reinventing ◈
Personalized medicine
and genomic Thailand
(คณะเภสัชศาสตร์)
ระบบอัตโนมัติสำหรับการเกษตรสมัยใหม่
(คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
1
◈ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ◈
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากสมุนไพร

(คณะเภสัชศาสตร์)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(คณะโลจิสติกส์)
จากประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต
สู่งานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ทางการแสดง
(คณะดนตรีและการแสดง)
◈ หัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ ◈
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีโลก:
ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
(คณะโลจิสติกส์)
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ

(คณะโลจิสติกส์)
Algorithmic Trading
(คณะวิทยาการสารสนเทศ)
1