◆ บันทึกการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ◆
– 67th anniversary 67 Public lectures –
● Reinventing ●

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้บรรยาย VDO การบรรยาย
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
1
*
*
ระบบอัตโนมัติสำหรับการเกษตรสมัยใหม่
*
*
ผศ.ไพฑูรย์ ศรีนิล
ดร.กัลยารัตน์ เชี่ยวชาญ
(คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
2
*
Circular and Green Economy in Automotive industry
*
ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
3
*
*
วิกฤตหรือโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ ผ่านกาลเวลา
อดีต-ปัจจุบัน-สู่อนาคต ทางด้านระบบสมองกลฝังตัว, IoT และ AI
เพื่อเป็นเทคโนโลยีรากฐานการพัฒนาที่แท้จริงของประเทศ
รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
*
4
*
แนวทางการพัฒนากำลังคนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
*
ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
เทคโนโลยีชีวภาพ
5
*
นวัตกรรมเด่นพร้อมใช้: ไฟโคไซยานินจากสาหร่าย
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
(คณะวิทยาศาสตร์)
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
6
*
*
*
*
*
*
▶ โอกาสและความเป็นไปได้ของ Eastern Wellness Corridor
▶ ระบบเศรษฐกิจและการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
*
*
*
*
คุณชัยรัตน์ รัตโนภาส
(นายกสมาคมสปาและเวลเนส
ภาคตะวันออก)
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
(คณะสหเวชศาสตร์)
ผศ.ดร.ปริญญา นาคปฐม
(วิทยาลัยนานาชาติ)
7
*
การวางแผนการเก็บข้อมูลยุคดิจิตัลและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
ในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผศ.ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์
(วิทยาลัยนานาชาติ)
8
*
กฎหมายกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
*
ดร.ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล
(คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
9
*
*
ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้ดีในเขตพื้นที่ EEC
*
ดร.สานนท์ อนันทานนท์
ผศ.ดร.ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์
(คณะการจัดการและการท่องเที่ยว)
การแพทย์ครบวงจร
10
*
Personalized medicine and genomic Thailand
*
ภญ.ดร.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
(คณะเภสัชศาสตร์)
11
*
*
การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ Covid-19
▶ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยกับการดูแลมารดาหลังคลอด
*
ผศ.พทป.พรรณภัทร อินทฤทธิ์
ดร.พทป.กชนิภา สุทธิบุตร
(คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)