◆ บันทึกการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ◆
– 67th anniversary 67 Public lectures –
● ศาสตราจารย์ ●

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้บรรยาย  VDO การบรรยาย
1
1
ศิลปะซิโน่ไทย (Sino Thai Art) ศิลปะข้ามวัฒนธรรมจีน-ไทย
ในงานเซรามิกจากอดีตถึงปัจจุบัน
ศ.ภรดี พันธุภากร
(คณะศิลปกรรมศาสตร์)
2
1
การบริหาร Acedemic Man Power ในช่วงพลวัต
กับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยบูรพาในทศวรรษหน้า
ศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
(คณะโลจิสติกส์)