◆ บันทึกการบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ◆
– 67th anniversary 67 Public lectures –
● หัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ ●

ที่ ชื่อเรื่อง ผู้บรรยาย  VDO การบรรยาย
1
*
อุตสาหกรรมพาณิชยนาวีโลก: ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
*
รศ.เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต
(คณะโลจิสติกส์)
2
*
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าระหว่างประเทศ
ผศ.ดร.มัธยะ ยุวมิตร
(คณะโลจิสติกส์)
3
*
Algorithmic Trading
*
ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ
(คณะวิทยาการสารสนเทศ)
4
*
นวัตกรทางสังคม: โอกาสและความท้าทาย
*
ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
5
*
มาตรฐานและการจัดการการผลิตสมุนไพรอินทรีย์เชิงธุรกิจ
*
ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
6
*
*
การประยุกต์ใช้ Collaboration tools ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และประสานงานภายในองค์กร
*
อ.วิทวัส พันธุมจินดา
คุณยุวธิดา ยะนินทร
(สำนักคอมพิวเตอร์)
7
*
Virtual Reality for Training and Education
*
ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
(คณะวิทยาการสารสนเทศ)