การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
▶ ใบสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ  (ภาษาไทย)  (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ กรณีมหาวิทยาลัยเปิด/มีประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ
▶ บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  << Excel >> 
ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา