📣 มาตรการและแนวปฏิบัติ COVID-19 ฉบับที่ 13 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

 

มาตรการและแนวปฏิบัติ COVID-19 ฉบับที่ 13
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ม.บูรพา เรียนในที่ตั้งทั้ง 3 แห่ง
                           ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1035/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13 แจ้งถึงแนวปฏิบัติของนิสิต บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อใช้บริการในมหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดให้มีการเรียนการสอนในที่ตั้ง ทั้งที่บางแสน วิทยาเขตจันทบุรี และ วิทยาเขตสระแก้ว 
                           โดยให้ทุกส่วนงานยึดหลักการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นสำคัญ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และขอความร่วมือนิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อ ติดตั้งแอพพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อประเมินความเสี่ยงส่วนบุคคล
                            อ่านประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับเต็มได้ที่ https://www.buu.ac.th/news/frontend/detail/156