▶ กองบริหารการศึกษา จัดอบรม “หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.2564”

 

กองบริหารการศึกษา จัดอบรม “หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ.2564”

                        📣📣 งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานการจัดโครงการอบรม
                        👉👉 การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ และสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564 ได้อย่างถูกต้อง
                        🎥🎥 ท่านที่สนใจชม VDO ย้อนหลัง สามาถติดต่อผ่าน e-mail: secretarybuu@gmail.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3810-2617