ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับบัณฑิตศึกษา  << Click >>
แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศที่ออกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ประกาศที่ออกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
**ประกาศสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559
ประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
ประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ประกาศปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
ประกาศปี พ.ศ. 2540 – 2550