ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศที่ออกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

ประกาศที่ออกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ประกาศสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559

ประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

ประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555

ประกาศปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

ประกาศปี พ.ศ. 2540 – 2550