⫸ กองบริการฯ อบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” (ประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

 

กองบริการฯ อบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” (ประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
                        👉 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” (ผ่านระบบออนไลน์) ประจำวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการอบรมฯ ทั้งนี้มีอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายผ่านระบบ ZOOM และ Facebook live ของกองบริการการศึกษา รวมทั้งสิ้น 250 คน (ช่วงเช้า 140 คน และช่วงบ่าย 110 คน)
                       👉 โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) และช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
บันทึกการบรรยาย วันที่ 7 และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ภาพกิจกรรม