ขอแจ้งเลื่อน การจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม PJ-๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา


โดยสามารถ ลงทะเบียนผ่าน QR CODE หรือ คลิกที่นี่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ หมายเลข ๑
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ หมายเลข ๒
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ หมายเลข ๓
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ หมายเลข ๔
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ หมายเลข ๕
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ หมายเลข ๖
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาฯ หมายเลข ๗

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖ (ยกเลิก)
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมายเลข ๑ (ยกเลิก)
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมายเลข ๒ (ยกเลิก)
         เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมายเลข ๓ (ยกเลิก)
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ (ยกเลิก)

ข้อบังคับและประกาศอื่นๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๔๙/๒๕๖๓ เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๘ (ยกเลิก)

ประกาศ ก.พ.อ.


ประกาศ ก.พ.อ.

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑(ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐(ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑(ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒(ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๕(ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๕(ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๕(ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖(ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๖(ยกเลิก)
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับรวมทั้งหมด)(ยกเลิก)

ผลงานทางวิชาการ

แบบฟอร์ม


สำหรับข้าราชการ

แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๓)   

หรือ

 แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๔)   
กรณี แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการหนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งฯ

 แบบฟอร์มของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พร้อมคำสั่งคณะฯ   


แบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน

 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ   

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย


แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ถ้ามี)


หนังสือรับรองงานวิจัย (ถ้ามี)


หนังสือรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งฯ

 แบบฟอร์มของคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พร้อมคำสั่งคณะฯ   แบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน

 แบบรับรองการมีส่วนร่วมในผลงาน   

การประเมินการสอน

 เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ม.บ.ส.)   
 เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน (ม.บ.ส.)*   
หมายเหตุ * หมายถึง กรณีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน

แบบขอทบทวนผลการพิจารณา
 (ม.บ.ว. ๑๗-๕๖)**   
หมายเหตุ * * หมายถึง กรณีขอทบทวนผลการพิจารณา

ตัวอย่างการกรอก ม.บ.ว. ๐๑-๕๖

 เอกสารตัวอย่าง ม.บ.ว. ๐๑-๕๖
 ตัวอย่างการกรอกอ้างอิงแบบ APA
 Check list การเตรียมเอกสารขอตำแหน่งฯ

หนังสือเวียนต่าง ๆ

ตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.

หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒).๒/๔๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินการสอนและทำเอกสารการสอน

หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๑๖๗๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๓ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน ฺ(Book chapter) และกรณีศึกษา (Case study)

หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๔๑๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ และขอความร่วมมือกำหนดมาตรการลดระยะเวลาในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ตอบข้อหารือกรณีการใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครั้งใหม่
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ รศ และ ศ (ฉบับที่6) และ (ฉบับที่7)
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๙๖๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๓๙๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเสนอผลงานประเภทตำราและหนังสือเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๑๐๓๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๑๒๖๓ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๔๙๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๑๑๘๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒
เรื่อง การเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนดเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๑๖๕๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
เรื่อง การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตามหลักเกณฑ์ กกอ.

หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๔๑๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๑๗๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เรื่อง แนวฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และขอความร่วมมือกำหนดมาตรการลดระยะเวลาในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๔๗๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแต่งตั้งบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๒๙๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง การเสนอตำราสำเร็จรูปของมหาวิทยาลัยเปิด เป็นผลงานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
หนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ว๙๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

เอกสารเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ


กองบริการการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร.ชั้น 7

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 038-102617 e-mail : secretarybuu@gmail.com