⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ จัดประชุมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ TQF และ CHECO

 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ จัดประชุมการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ TQF และ CHECO
                       👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา  โดยรองศาสตราจารย์สมถวิล จริตควร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) รองศาสตราจารย์สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา) และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน จัดประชุม เรื่อง “การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) สำหรับหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา” โดยใช้รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meet
ภาพกิจกรรม