⫸ สัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการของกองบริการฯ-กองทะเบียนฯ

 

กองบริการฯ สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการของ
กองบริการการศึกษาและกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ณ จังหวัดเพชรบุรี
                             👉 เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กองบริการการศึกษาได้จัดสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการของกองบริการการศึกษาและกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ณ เรือนวารี รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผล (KPI) ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษาและกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2564
                             👉 อนึ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วยกองบริการการศึกษา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ, นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรกองฯ ในขณะที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา นำโดย นางสาวเสาวณีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และบุคลากรกองฯ
                              ✍ กิจกรรมในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย…
                               ⫸ การบรรยายเรื่อง “ความสุขในการทำงานและในชีวิต​ประจํา​วัน (การทำงานและใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข พัฒนาตนเอง และให้ได้บุญกุศล​ และการ Workshop การเจริญสติหลากหลาย​รูปแบบและการเจริญสมาธิ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
                               ⫸ การทำ “Workshop แผนปฏิบัติการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผล (KPI) ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษาและกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2564” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และนางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
***ภาพกิจกรรมการสัมมนาฯ***
Click Here