⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัด Workshop โครงการ Coaching Project for AUN-QA Accreditation (ครั้งที่ 1)

 

งานพัฒนาคุณภาพจัด Workshop โครงการ Coaching Project for AUN-QA Accreditation (ครั้งที่ 1)
                       👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 1 ของโครงการสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในกลุ่ม Player จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
                              1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์
                              2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
                              3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
                              4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
                              5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                      👉 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ดร.วัลลภ ใจดี จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากร
ภาพกิจกรรม