⫸ งานพัฒนาฯ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการตรวจ QA ในสถานการณ์ COVID-19

 

งานพัฒนาฯ ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการตรวจ QA ในสถานการณ์ COVID-19
                       👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารส่วนงาน ผู้อำนวยการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน เข้าร่วมประชุม จำนวน 284 คน
ภาพกิจกรรม