📣 แจ้งรายชื่อคณาจารย์ประจำ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการฯ

BUU Logo

 

แจ้งรายชื่อคณาจารย์ประจำ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการฯ
📣 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1271/2563 📣
เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ประจำ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
ผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการฯ (ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

คลิ๊กที่นี่