⫸ ม.บูรพาในฐานะแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดจันทบุรี 

 

ม.บูรพาในฐานะแม่ข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ ณ จังหวัดจันทบุรี
 
                          เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้นำคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผู้แทนจากเครือข่ายต่าง ๆ  ทั่วประเทศเข้าตรวจเยี่ยมโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ โรงเรียนวัดเนินยาง (ประยูรราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
                          ในวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฬิฏา สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการฯ ร่วมนำเสนอโครงการในฐานะเจ้าภาพรับการตรวจเยี่ยม

                          ในช่วงการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนที่มหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการ ต่อด้วยสถาบันต่าง ๆ  ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกอีก 8 แห่ง นำเสนอผลการดำเนินการให้สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ ตามลำดับ ดังนี้

 

1. มหาวิทยาลัยบูรพา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3. มหาวิทาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4. วิทยาลัยชุมชนตราด
5. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
6. สถาบันวิทยสิริเมธี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
9. วิทยาลัยเซนต์เทเรซา
                           ช่วงบ่าย คณะผู้ตรวจเยี่ยม ได้เดินทางไปยัง โรงเรียนวัดเนินยาง (ประยูรราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินโครงการในพื้นที่จริง โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการในรูปแบบของ STEAM และนวัตกรรมต่าง ๆ  ในระดับประถมศึกษา การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับสถาบัน และโรงเรียน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ดำเนินโครงการให้กับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อันจะยังประโยชน์สูงสุดทั้งต่อโรงเรียน ครู นักเรียน และสถาบันพี่เลี้ยงต่อไปในอนาคต
ภาพกิจกรรม