รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2563
📢 ประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
📢 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563
ครั้งพิเศษที่ 1/2563 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563