รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2562
📢 ประชุมสภาวิชาการ
◆ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ◆ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
◆ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ◆ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
◆ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ◆ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
◆ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ◆ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
◆ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ◆ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
◆ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ◆ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
📢 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
▶ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ▶ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
▶ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ▶ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
▶ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ▶ ครั้งที่ 9/2562 วันที่  8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
▶ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ▶ ครั้งที่ ว.2/2562 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
▶ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ▶ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
▶ ครั้งที่ ว.1/2562 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ▶ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562