⫸ งานพัฒนาคุณภาพฯ จัดกิจกรรม KM: การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

 

งานพัฒนาคุณภาพฯ จัดกิจกรรม KM: การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
                       👉 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้จากทฤษีสู่การปฏิบัติ (Knowledge Management Implementation)” ให้กับคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารย์พัชรีพร คุณาวุฒิ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายที่ปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และเป็นมหาวิทยาลัยหลักในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก”
ภาพกิจกรรม