– รายงานการประชุม –
คณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
📢 ประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
▶ รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2565
◆ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
▶ รายงานการประชุมปี พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564