– รายงานการประชุม –
คณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
📢 ประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564