หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559


⫸ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 (Word)  (PDF)