หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

 

⫸ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปี 2564 (18 สิงหาคม พ.ศ. 2563)  (Word)  (PDF)