⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรม “EdPEx Review and Calibration”

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรม “EdPEx Review and Calibration”
                       👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “EdPEx Review and Calibration” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.สมชาย ยงศิริ (คณะแพทยศาสตร์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) เป็นวิทยากร โดยมีผู้ตรวจประเมินระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมจำนวน 68 คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเจตนารมณ์ เกณฑ์ และเทคนิคในการตรวจประเมิน พร้อมทั้งสามารถตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้
ภาพกิจกรรม 1 ⫸  ⫷ ภาพกิจกรรม 2