📣 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “การปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE” (21 มกราคม พ.ศ. 2564)

 

⫷ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
“การปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE” 
                        👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญหัวหน้าส่วนงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 ท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย การปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้บรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564  ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team
⪢ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ⪡
https://forms.gle/N9QyJcYZc5xr5Rd28
– ภายในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 –
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา

โทร.038-102570, 2641