⫸ กองบริการฯ จัดอบรม “การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)”

 

กองบริการฯ จัดอบรม
” การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) “
                       👉 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์) คุณเจษฎา สุขชาติ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์) และคุณกฤตวัชร์ ไชยสิงห์ทอง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์) โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของแต่ละส่วนงานเข้าร่วมจำนวน 72 คน
                          👉 วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาและข้อมูลหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนทั้งหมดให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
VDO บันทึกการบรรยาย
เอกสารประกอบการบรรยาย
ภาพกิจกรรม